بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد سازمانی در آموزش عالی

در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد سازمانی در آموزش عالی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد سازمانی در آموزش عالی|41033298|bu|مسئولیت اجتماعی,رضایت ,تعهد سازمانی,آموزش عالی

چکیده

اخیرا مسئولیت اجتماعی و تاثیرمطلوب آن بر جامعه به یک موضوع مهم در میان دانشگاهیان، شرکتها و دولت تبدیل شده است.در همین راستا تحقیق حاضر با هدف به انجام رسیده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب می‌باشد. با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران حجم نمونه آماری 132 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری نیز تصادفی ساده است. ابزار گردآوری در این پژوهش ، پرسشنامه استاندارد بوده ، که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر 0.899 محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری اموس استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد سازمانی در آموزش عالی تاثیر معنی داری دارد.

واژه های کلیدی: مسئولیت اجتماعی ، رضایت ، تعهد سازمانی ، آموزش عالی

به همراه فرم نظر سنجی و نتیجه آنالیز نظراتمطالب دیگر:
📗ادبیات نظری و پیشینه تجربی اختلال افسردگی اساسی📗اختلال افسردگی اساسی و بررسی سبب شناسی  آن📗مدل ها و نظریه های اختلال افسردگی اساسی📗مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتارهای پرخطر 57 صفحه📗چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتارهای پرخطر📗فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتارهای پرخطر📗ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتارهای پرخطر📗جزوه حقوق تجارت 1📗جزوه حقوق تجارت 2 📗جزوه حقوق تجارت 3📗جزوه حقوق تجارت 4📗کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشین📗ارزيابي طرح هاي صنعتي مطالعات فني اقتصادي مالي📗دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس 1970 word📗دانلود پرسشنامه اشتراک دانش کارکنان چناماننی (چنارانی)📗پرسشنامه ارتقای شغلی کارکنان به نمره گذاری، روایی و پایایی📗پرسشنامه اخلاق حرفه ای حسابداران با نمره گذاری، روایی و پایایی📗پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر دانش آموزان و نوجوانان📗پرسشنامه اختلال رفتاری آخن باخ، سیاهه رفتاری کودک (CBCL)📗پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری با شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی📗پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی📗مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی📗پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی در 3 حوزه آموزشی، عاطفی و اجتماعی📗دانلود پرسشنامه استاندارد خودپنداره ساراسوت📗دانلود پرسشنامه ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی